Nối Vòng Tay Lớn : Công Giáo Việt Nam - Liên Đoàn Công Giáo - Uỷ Ban Giáo Lý

Trong phần này, không thiên vị Tôn Giáo, quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm về Công Giáo và tim thấy được nhửng gì cần thiết về đạo Chúa.Dans cette rubrique, sans préférence de religion, vous pouvez découvrir la religion Catholique ainsi que les informations nécessaires.In this heading, without preference of religion, you can discover the Catholic religion as well as necessary information . 

jesus-christ.jpg

Catholique -Catholic - Công Giáo

 En Vietnamien - In Vietnamese - Tiếng Việt Nam :

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B4ng_gi%C3%A1o&oldid=886917

Phim Công Giáo

http://www.thanhcavietnam.org/forum/forumdisplay.php?f=137

http://nhacthanh.net/diendan/forumdisplay.php?f=112

http://www.cdmedongcong.net/Video/index.htm

http://www.tinmungmedia.net/VideoINDEX.htm

http://abbalaycha.wordpress.com/phim-cong-giao-2/

http://www.giaophanvinh.org/film/?movie=/category/14/phim-cong-giao

http://giaoxunamhai.com/forumdisplay.php?47-Phim-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o

http://thanhca.dongten.net/the-loai-phim-cong-giao.84/song.html

http://huynhtruong-dmhcg.net/forum/forumdisplay.php?62-Phim-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-Online

http://giesulove.net/phim/?movie=/category/9/phim-cong-giao-

http://giaoxutungnghia.com/forumdisplay.php?f=23

Nhạc Công Giáo

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Home

http://vitinhkien.blogspot.com/2009/05/kho-nhac-thanh-ca-nhac-ao-thien-chua.html

http://www.tinmungmedia.net/ThanhCaINDEX.htm

http://khuccamta.net/

http://music.nhacthanh.net/#Home/1/Page.html

http://www.onip.vn/vi/nhac/conggiao/

http://www.quoctoan.com/i-z-CongGiao.htm

http://www.vietnhim.com/dongnhim/forumdisplay.php?f=2

http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/index-old.html

  Nhà Thờ Việt Nam London – LaVang : 

  http://www.lavang.co.uk/

  Niên Giám Công Giáo Việt Nam :

  http://www.lavang.co.uk/TTMVLondon/GiaoHoiVietNam/niengiam-index.htm

  Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ :

  http://www.liendoanconggiao.org/

  Uỷ Ban Giáo Lý Việt Nam tai Hoa Kỳ :

Bấm vào đây

  Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức :

  http://ldcg.de/

  Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Nam Úc :

  http://conggiaonamuc.org.au/lich_su_cong_dong.html

 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Tổng Giáo Phận Sydney :

http://www.vietcatholicsydney.net/

Giáo Xứ Ninh My - GP Bùi Chu Viêt Nam :

http://ninhmy.conggiao.net/giaophan-giaoxu/noiket.htm

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam :

http://gioitreconggiao.org/forum/forum.php

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam :

http://www.chuacuuthe.com/tailieu/9942tq4.html

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam :

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/ghvienam/ghvienam.htm

Tin Tức và Thời Sự Giáo Hội Công Giáo Việt Nam :

 http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/ghvienam/ttvienam.htm

Công Giáo Việt Nam :

http://www.conggiaovietnam.net/

http://www.vietcatholic.net/News/default.htm

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam :

http://www.hdgmvietnam.org/demo/default.aspx

Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam :

http://www.vietcatholic.net/News/default.htm

Báo Chí Công Giáo Việt Nam :

Bấm vào đây

Chứng Nhận Đức Kitô :

http://www.chungnhanduckito.net/

Thông Tin Berlin :

http://www.thongtinberlin.net/diendan/giaohoiconggiaovietnam.htm

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo :

http://nguoitinhuu.com/history/default.htm

Tinh Thần :

http://tinhthan.tripod.com/

Công Giáo :

http://www.conggiao.net/

 Chi Dòng Đồng Công :

http://www.dongcong.net/

Giáo Phận Nha Trang :

http://www.freewebs.com/gianhannt/

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam - Giáo Phận Orange :

http://www.vncatholic.org/

 

 


En Français - In French - Tiếng Pháp :

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Catholicisme&oldid=20697983

http://www.catholique.org/

Catholique en France :

http://catholique-paris.cef.fr/

http://www.cef.fr/

http://www.france-catholique.fr/


En Anglais - In English - Tiếng Anh / Mỹ :

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Catholicism&oldid=161831627

Commentaires (1)

1. Pham Dang Vinh (site web) 19/11/2010

Trang gioitreconggiao.net da không con tôn tai. Gioi tre chung con dang xây dung môt diên dàn moi là gioitreconggiao.org. Kinh bao!

Ajouter un commentaire