Nối Vòng Tay Lớn : Thư Viện Hoa Sen - Phật Giáo Việt Nam

Trong phần này, không thiên vị Tôn Giáo, quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm về Phật Giáo và tim thấy được nhửng gì cần thiết về đạo Phật . Dans cette rubrique, sans préférence de religion, vous pouvez découvrir la religion bouddhiste ainsi que les informations nécessaires. In this heading, no preferences of religion, you can discover the Buddhist religion and the necessary information.

 

 

     hoa-sen-1.jpg       bon-su-thich-ca-1.jpg     hoa-sen-1.jpg

Bouddhisme - Buddhism - Phật Giáo


En Vietnamien - In Vietnamese - Tiếng Việt Nam :

Các tông phái Phật giáo : Bấm vào đây

Địa chỉ Chuà Việt Nam trên thế giới : 

http://www.quangduc.com/DiachichuaUc/chuaviethaingoai.html

http://phatphap.wordpress.com/category/dia-chi-chua/

Phim Phật Giáo

http://phimphatgiao.com/

http://www.tinhxaminhdangquang.com/diendan/forumdisplay.php?f=5

http://www.hoakhaikienphat.com/trangvideo.htm

http://www.lotuspro.net/MP3/Trang-video.htm

http://phapamthuongchuyen.com/

http://tuvahanh.com/PhimPhatGiao.html

http://phathoc.net/phap-am/phim-phat-giao/

http://www.phoquang.org/modules.php?name=News&op=viewcat&catid=11

http://www.nghephapam.com/583/phim-phat-giao.html

http://www.phapgiaithoat.com/phim-phat-giao.html

http://www.phatam.com/video/phat-am/phim-phat-giao-anh-dao-vang-su-tich-phat-thich-ca-phan-1-video_15684692a.html

http://www.youtube.com/watch?v=fIZadPbOHSA

Nhạc Phật Giáo

http://www.tinhthuquan.com/NhacPhatGiao/nhacphatgiao.htm

http://music.forvn.com/browse/300.html

http://www.phoquang.org/modules.php?name=Nvmusic&op=viewcat&id=10

http://chuahoangphap.com.vn/phapam/#Phapam

http://phatgiaovnn.com/upload1/modules.php?name=Nvmusic&op=viewcat&id=20

http://www.thondida.com/V-NhacDao.php

http://www.vnbc.org/TTPG/Am_nhac.aspx

http://tuvien.com/audio/nhac.htm

http://tinhxaminhdangquang.com/diendan/forumdisplay.php?f=8

http://www.phatam.com/video/browse-tan-nhac-phat-giao-videos-1-date.html

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-126/

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pG1oPKmoJx

Những ngôi Chuà Việt Nam : 

http://www.quangduc.com/vietnam/chuaviet/index.html

http://phatphap.wordpress.com/2007/08/06/chua-%E1%BB%9F-cac-t%E1%BB%89nh-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam/

Vietnamses Buddhist Websites : 

http://www.giaohoiphatgiaovietnam.vn/

http://www.thuvienhoasen.org/

http://phatphap.wordpress.com/

Phật Giáo Thế Giới    

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-85/

http://daitangkinhvietnam.org/lich-su-phat-giao/phat-giao-the-gioi.html 

Kinh Điển   

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-106/

http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-124_4-3906_5-4_6-1_17-1_14-2/

http://daitangkinhvietnam.org/kinh-bo-bac-truyen.html

Hình Chư Phật và Bồ Tát :  

http://www.thuvienhoasen.org/index-hinhanhphatgiao.htm 

Thư Viện Hoa Sen :  

http://www.thuvienhoasen.org/

Giác Ngộ Online :

http://giacngo.vn/

Phật Giáo Việt Nam : 

http://www.phatviet.com/ 

http://www.phatviet.com/pgvn/pqvn.htm 

http://www.phaphoiniemphat.net/article.php?&LEVEL=11 

http://phatgiao.vn/

http://phatgiaonguyenthuy.com/

http://www.vnbc.org/TTPG/

http://www.phattuvietnam.net/

http://tuvien.com/

http://phatgiaovnn.com/upload1/

http://www.phatgiaodaichung.com/

Việt Quốc Tự : 

http://www.saigon.com/~hoasen/ 

Đạo Phật Ngày Nay : 

http://www.daophatngaynay.com/index/pgvn.htm 

Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UÐL-TTL

http://www.phatgiaoucchau.com/photo/ancukietha/truonghaquangduc/02.bangianghuan.html 

http://www.phatgiaoucchau.com/daihoi/daihoi3/05thutrinhvienhoadao.html 

Trao Đổî Ý Kiến Phật Học : 

http://www.todinhlinhson.com/ts_tthlichsuad.htm 

Đàm Thoại Phật Giáo : 

http://damthoaiphatgiao.net/?f=ar&node=7,46  

Kinh Sách Phật Giáo : 

http://thuviengiangphap.com/Alphabet/Trang-A-B.html 

CD đã được thâu sẵn : 

http://thuviengiangphap.com/MT.html 

Tịnh Độ Tông : 

http://www.adidaphat.us 

Tủ Sách Quảng Đức : 

http://www.quangduc.com/tusachphathoc.html 

Tự Điển Phật Học và Britannica : 

http://www.thuvienhoasen.org/index-tudienphathoc.htm 

Thỉnh Kinh Sách : 

http://adidaphat.net/thinhkinh/thinhkinhsach.asp 

Kinh Báo Ân : 

http://www.thuvienhoasen.org/kinhdaibaophumau.htm 

http://www.buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/005-baoan.htm 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa : 

http://daosuduytue.com/ 

Tra cứu danh từ Phật Học :  

http://quangduc.com/tudien/index.html 

Lịch sủ Phật Giáo Nguyên Thuỷ : 

http://www.goldenlandpages.com/hotspots/buddhism/ 

Kinh Kim Cang Thọ Mạng : 

http://quangduc.com/mattong/05kimcangthomang.html 

Kinh Lời Vàng : 

http://www.quangduc.com/coban/44loivang.html 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải theo từng phẩm : 

http://quangduc.com/kinhdien/221dieuphaplh.html 

Niệm Phật Lưu Xá Lớị Tập 1 - Tịnh Hải : 

http://www.tinhthuquan.com/niem%20phat%20luu%20xa%20loi.htm 

Tâm và Đạo : 

http://buddhanet.net/budsas/uni/u-tudieude/tamdao0.htm 

Tiền Kiếp và Luân Hồi : 

http://buddhanet.net/budsas/uni/u-tamquang/tklh1.htm 

Sách Quý :  

http://www.budsas.org/uni/u-thientue/00.htm 

http://www.budsas.org/uni/u-tuoainghi/4oainghi-00.htm 

http://www.budsas.org/uni/u-pmnp/pmnp00.htm 

http://www.budsas.org/uni/u-hophap/hanhphuc.htm 

http://www.budsas.org/uni/u-hophap/hieunghia1.htm 

http://www.budsas.org/uni/u-hophap/nhannai1.htm 

http://www.budsas.org/uni/u-hophap/benh00.htm 

http://www.budsas.org/uni/u-nentangpg/q1c0.htm 

http://buddhanet.net/budsas/whatsnew/index.htm 

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp/vdp-bieudo.htm 

Các Địa Chỉ khác : 

http://www.budsas.org/whatsnew/index.htm 

http://www.dalailama.com/page.128.htm 

http://www.thienvienminhduc.org.vn/ 

www.adidaphat.net 

www.buddhahome.net 

www.buddhamind.tk 

www.buddhismtoday.com 

www.budsas.org 

www.cosophathoctinhquangcanada.org 

www.langmai.org 

www.niemphat.net 

www.pgvn-haitrieuam.org 

www.quangduc.com 

www.tamgiac.de 

www.thien-hoa.de 

www.tinhthuquan.com 

www.viengiac.de 

Tài Liệu Về Ăn Chay: 

http://quangduc.com/AnChay/index.html 

 


En Français - In French - Tiếng Pháp : 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89coles_du_bouddhisme&oldid=21384810 

Bouddhiste en France : 

http://www.bouddhisme-universite.org/annuaire/ecoles/vietnam.htm 

 


En Anglais - In English - Tiếng Anh / Mỹ :   

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schools_of_Buddhism&oldid=160445079   


Ajouter un commentaire